Privacyreglement

PRIVACY REGLEMENT

Goed werk bv hanteert bij de uitvoering van haar werkzaamheden dit privacyreglement. Het privacyreglement dient de bescherming van de privacy van medewerkers en stagiaires/deelnemers, hierna tezamen benoemd onder de naam medewerkers, zeker te stellen.

 1. Toepassing Dit reglement is van toepassing op alle gegevens over medewerkers die Goed werk bv verkrijgt ten behoeve van de uitvoering van begeleidingstrajecten. Goed werk bv is ermee bekend dat deze gegevens persoonsgegevens zijn in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van 1 september 2001 (www.cbpweb.nl) en alle daarop betrekking hebbende besluiten en bepalingen alsmede van hetgeen in Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI) is bepaald.
 2. Doel Goed werk bv zal ten aanzien van alle in het kader van de uitvoering van de werkstage- overeenkomst ter kennis gekomen informatie geheimhouding betrachten en deze informatie uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt. Het doel is onlosmakelijk verbonden en beperkt tot de opdracht
 3. Bewaartermijn Persoonsgegevens kunnen op schrift en digitaal bewaard worden. De gegevens worden tot 4 kalenderjaren na afronding van een traject bewaard. Daarna worden deze door Goed werk bv vernietigd.
 4. Verstrekking aan derden
  1. Goed werk bv behandelt alle persoonlijke informatie, die zij ten behoeve van de uitvoering van een met opdrachtgever gesloten contract verkrijgt, vertrouwelijk. Persoonsgegevens worden niet zonder schriftelijke toestemming van medewerkers aan derden of onbevoegden verstrekt, behalve indien dit past binnen de afspraken die zijn gemaakt in het trajectplan, indien Goed werk bv hiertoe wettelijk verplicht is of voor een audit voor een kwaliteitssysteem.
  2. Goed werk bv is gerechtigd om gegevens inzake de opdracht en het verloop aan derden te verstrekken binnen het kader van erkenningsregelingen. Deze instellingen gebruiken deze gegevens uitsluitend ten behoeve van het beoordelen van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden. Deze instellingen zijn zich bewust dat zij deze gegevens dienen te behandelen conform de WBP en hebben dat ook geborgd.
 5. Toegankelijkheid van klantgegevens Goed werk bv bewaart de gegevens uitsluitend in het betreffende medewerkersdossier, dit kan zowel op schrift als digitaal. Goed werk bv neemt zodanige maatregelen dat deze gegevens uitsluitend toegankelijk zijn voor de medewerker(s) die belast zijn met de uitvoering van de werkzaamheden.
 6. Bescherming privacy klant Goed werk bv informeert haar alle bij de uitvoering betrokken personen aantoonbaar over dit privacyreglement en de behandeling van de gegevens.
 7. Rechten medewerkers Goed werk bv informeert medewerkers bij aangaan van de overeenkomst over de inhoud van dit privacyreglement. Goed werk bv maakt het op eenvoudige wijze verkrijgen van een exemplaar van het privacyreglement mogelijk. Medewerkers hebben ten allen tijde recht op inzage van het dossier, alsmede aan wie eventueel informatie is verstrekt. Goed werk bv verstrekt deze gegevens op eerste verzoek aan medewerkers.

november 2015