Alg. voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN GOED WERK BV te Tilburg

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Definities

Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep op bedrijf. Opdrachtgever: opdrachtgever die handelt als consument dan wel in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Opdrachtnemer: hierna te noemen Goed Werk, opdrachtnemer die bedrijfsmatig  kluswerkzaamheden verricht. Het werk: het totaal tussen de opdrachtgever en Goed Werk overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door Goed Werk geleverde materialen. Meer- en minderwerk: door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling boven of verlaging van de overeengekomen prijs.

Artikel 2. Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die overeengekomen worden met Goed Werk, tenzij voorafgaand afwijkende voorwaarden schriftelijk door beide partijen zijn aanvaard.

AFSPRAKEN

Artikel 3. Sluiten van een overeenkomst

 1. De door Goed Werk gedane aanbiedingen en gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Ze zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Goed Werk is gebonden aan de offerte indien aanvaarding door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen  is bevestigd.
 2. Goed Werk draagt er zorg voor dat elke opdracht in beginsel schriftelijk wordt vastgelegd. Een opdracht omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden met: – een vermelding van het tijdstip waarop het werk kan worden begonnen en een aanduiding van de duur van het werk; – de prijs van het werk; – de betalingswijze;
 3. De opdrachtgever en Goed Werk kunnen afspraken maken op basis van twee prijsvormingsmethoden:
  * Vaste prijs;
  * Regie.
 4. Van een vaste prijs kan bij de eindafrekening uitsluitend worden afgeweken op grond van deze Algemene Voorwaarden. Bij regie komen opdrachtgever en Goed Werk overeen dat gemaakte kosten van Goed Werk worden vergoed; tevoren wordt het urentarief vastgesteld en zo mogelijk ook de andere kosten. Bij iedere afrekening maakt Goed Werk een opstelling van de geleverde arbeid en alle overige kosten, waaronder de kosten van materialen die op de opdracht betrekking hebben.Bij regie kan desgewenst een richtprijs worden afgegeven. Een richtprijs geldt als een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de uiteindelijk verschuldigde totaalprijs. Deze totaalprijs betreft het aantal te besteden uren en/of de te verwerken materialen en/of de overige kosten. Een combinatie van de twee prijsvormingsmethoden is eveneens mogelijk.
 5. Prijzen worden exclusief BTW vermeld. De kosten van BTW worden apart vermeld.
 6. Algemene Voorwaarden worden op eerste verzoek door Goed Werk aan opdrachtgever gemaild. Verder zijn de Algemene Voorwaarden te downloaden op de website en gedeponeerd bij de KvK.

UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 4. Verplichtingen van Goed Werk

 1. Goed Werk staat ervoor in, dat het werk goed en deugdelijk wordt opgeleverd in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst en dat het gebruik maakt van deugdelijke werkwijzen.
 2. Bij voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal Goed Werk, voor zover redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en rekening houden met de wensen van de opdrachtgever.
 3. Goed Werk neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften en regelgeving in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.
 4. Mocht er bij uitvoering van werk geconstateerd worden dat er asbesthoudende materialen aanwezig zijn, zal het werk worden stilgelegd. Hervatting van de werkzaamheden vinden pas dan plaats wanneer de wettelijke vrijwaring is gegeven.
 5. Goed Werk is verplicht de opdrachtgever te wijzen op: -onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden voor zover Goed Werk deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen; -onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen; -kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; -gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld; -een en ander voor zover deze zich vóór of tijdens de uitvoering van het werk aan Goed Werk openbaren en Goed Werk terzake deskundig moet worden geacht.

Artikel 5. Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van de door hem ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen en voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.
 2. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Goed Werk zijn werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten. (werkruimte dient goed toegankelijk en werkbaar te zijn. Goed Werk mag geen last ondervinden van obstakels die de werkzaamheden kunnen belemmeren).
 3. Indien de opdrachtgever één of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.
 4. De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door: – onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden; -onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen; -kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; -gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 6. Inlenen van arbeidskracht

 1. Goed Werk stelt arbeidskrachten ter beschikking voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever. Goed Werk dient de juiste kracht voor het werk van de opdrachtgever uit te lenen. Daarbij doet Goed Werk de uiterste best om de wensen en eisen van de opdrachtgever te honoreren.
 2. Opdrachtgever is niet de formele werkgever van de ingeleende kracht maar deze werkt feitelijk wel in de organisatie van de opdrachtgever. Dit brengt in het kader van de arbowet een aantal verplichtingen met zich mee voor de opdrachtgever:
 • Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden in het kader van veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkplek
 • Opdrachtgever is verantwoordelijk voor deugdelijke en tijdige werkinstructies voor de inleenkracht
 • Opdrachtgever is verantwoordelijk voor leiding en toezicht op de werkzaamheden van de inleenkracht.
 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste, tijdige en volledige invulling en accordering van de tijdsverantwoording. Bij verschil tussen de bij Goed Werk ingeleverde tijdsverantwoording en de door de inlener behouden gegevens daarvan geldt de bij Goed Werk ingeleverde tijdsverantwoording als juist, tenzij de inlener het tegendeel aantoont.

Artikel 7. Wijziging van de opdracht

Partijen kunnen meer- en minderwerk overeenkomen, waarbij Goed Werk ervoor zorg draagt dat zulks schriftelijk wordt vastgelegd met inbegrip van het akkoord van de opdrachtgever.

Artikel 8. Onvoorziene complicaties

 1. Wanneer zich onvoorziene complicaties voordoen, doet Goed Werk hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever.
 2. Indien Goed Werk de opdrachtgever niet kan bereiken, dient Goed Werk het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene complicatie onmiddellijk handelen vereist.
 3. Eventuele extra kosten, die Goed Werk moet maken in verband met een onvoorziene complicatie die onmiddellijk handelen vereist en die noodzakelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de opdrachtgever worden vergoed, tenzij de schade aan Goed Werk is toe te rekenen.

Artikel 9. Oplevering

 1. Na voltooiing van het werk nodigt Goed Werk de opdrachtgever uit voor oplevering van het uitgevoerde werk. De opdrachtgever dient hierop binnen een redelijke termijn te reageren en kan het werk al dan niet onder voorbehoud aanvaarden dan wel weigeren onder aanwijzing van de gebreken.
 2. Indien er gebreken worden geconstateerd, die door Goed Werk dienen te worden hersteld, zal Goed Werk deze gebreken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na de opleveringsdatum herstellen, tenzij dit onmogelijk is ten gevolge van omstandigheden die buiten de risicosfeer van Goed Werk vallen.

BETALING

Artikel 10. Betaling
De betaling dient uiterlijk twee weken na ontvangst van de rekening plaats te vinden.

Artikel 11. Eindafrekening

 1. Goed Werk zal de eindafrekening tijdens de oplevering aan de opdrachtgever ter hand stellen of zo spoedig mogelijk na oplevering doen toekomen.
 2. Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op regie (al dan niet in combinatie met een richtprijs), bevat de eindafrekening een opstelling van de geleverde arbeid, geleverde materialen en overige kosten (zoals gereedschapshuur, parkeergelden, precario etc.).
 3. Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op een vaste prijs, bevat de eindafrekening een opstelling van de vaste prijs, het eventuele meer- en/of minderwerk en eventuele overige kosten op grond van onvoorziene complicaties.
 4. De eindafrekening bevat tevens een opstelling van eventueel door de opdrachtgever reeds betaalde bedragen en het resterende saldo.
 5. Alle betalingen dienen binnen twee weken na ontvangst van de rekening plaats te vinden, tenzij partijen een andere termijn zijn overeengekomen.

Artikel 12. Niet nakomen betalingsverplichting

 1. Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder verdere ingebrekestelling wettelijk in verzuim te verkeren. Niettemin zendt Goed Werk na het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 9 lid 1 en artikel 10 lid 5) één betalingsherinnering. Daarin wijst hij de opdrachtgever op zijn verzuim en geeft alsnog de gelegenheid na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
 2. Over betaling die niet tijdig verricht is, kan Goed Werk rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 10 lid 5) tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
 3. Goed Werk is na verloop van de in lid 1 genoemde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag.

GESCHILLEN

Artikel 13. Geschillen

 1. Geschillen tussen de opdrachtgever en Goed Werk over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot het door Goed Werk geleverde werk kunnen zowel door de opdrachtgever als door Goed Werk aanhangig worden gemaakt.
 2. Bij een geschil dient de eiser zijn eis schriftelijk en gemotiveerd aan de in gebreke blijvende partij in te dienen. De gedaagde partij is vervolgens 14 dagen in de gelegenheid om tot een oplossing te komen.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. Goed Werk is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de uitvoering van de overeenkomst, tenzij de ontstane schade het gevolg is van opzet, bewuste roekeloosheid of verwijtbare nalatigheid. Goed Werk is jegens opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die rechtstreeks het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Goed Werk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Goed Werk is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. De aansprakelijkheid van Goed Werk is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 4. Goed Werk is niet aansprakelijk voor zogenaamde indirecte en gevolgschade die opdrachtgever of derden ter zake van de overeenkomst mocht lijden, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Goed Werk. Onder indirecte en gevolgschade wordt mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade.